Evlad-ı Fatihan Kardeşlik Köprüsü Projesi | Homepage

Proje Tanıtımı Yazısı

🕔29.Kas 2015

Projemiz sivil toplumu hedef almak suretiyle, devletler ve resmi kurumlar arasındaki ilişkilerden ziyade, doğrudan bireyleri ve onların teşekkülleri olan STK’ları destekleme gayesiyle planlanmıştır. Bu kapsamda bu ülkelerde yaşayan tüm soydaş ve akrabalarımız nihai hedef kitlemizi oluşturmaktadır. Hedef ülkeler-deki STK’ların nitelik ve nicelik olarak envanterinin çıkarılması, Türkiye’deki kuruluşlarla ortak çalışma kültürünün sağlanması, verimli çalışma ve etkili karar verme konusunda desteklenmeleri ve kurumsal ka-pasitelerinin geliştirilmesi sayesinde buralarda yaşayan akraba ve soydaş topluluklar desteklenmekle kal-mayacak, Türkiye’deki STK’lar başta olmak üzere kişi ve toplulukların bölgeye olan ilgilileri artırılacaktır. Ortaya çıkan bilgi, belge ve tecrübe nihai anlamda başta Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı olmak üzere devletin resmi kurumlarına da veri sağlanmış olacaktır.

Evlad-ı Fatihan Kardeşlik Köprüsü projemiz, proje sürecine mümkün olduğunca çok sivil aktörün katılı-mını hedeflemesi ve bununla ilgili (çatı üst kuruluş olan ve 126 kuruluşu temsil eden Konya STK’ları İcra Heyeti gibi bir kurumsal varlığa ve Ufuk Turu Toplantıları gibi geniş katılımlı) mekanizmalara sahip olması nedeniyle çok önemli potansiyeli bünyesinde barındırmaktadır. 2014 yılında yapılan 11. Ufuk Turu Toplantı-ları STK Çalıştayı’nda da ifade edildiği gibi, Konya STK’ları uluslararası ilişkiler ve işbirliklerine yeteri kadar önem verememekte, bu hususu ihmal etmektedirler. Proje kapsamında uygulanacak faaliyetlerin tamamı örgüt teorisi ve kurumsal kapasite literatüründe altı çizilen boyutlara karşılık gelmektedir. Bir başka ifa-deyle, sürdürülecek faaliyetler ortak çalışma kültürünü geliştirici, uygulama farklılıklarını giderici, kurum-sal kapasiteyi geliştirici faaliyetlerdir. Kısa vadede duyarlık artışı, gerekli altyapı sağlayıcı katkı sağlarken, orta ve uzun vadede nitelik ve nicelik açısından daha fazla işbirlikleri ortaya çıkaracaktır. Kardeş halkaları temsil eden iki bölgenin sadece bu bölgelerle ilgili değil, dünyanın diğer bölgeleri için duyarlık ve sorun çözme çalışmaları yapmaları da mümkün olabilecektir.